White Ibis - Lynda Goff Nature Photography

White Ibis